پروژه  تکمیل شده کانال اسپیرال وایزولاسیون شرکت پاک حیات