برخی از نمونه کار های پوشش دوجداره زیپ متال

سقف زیپ متال به شکل داره و گنبدی دوجداره زیر سازی چوب زبلین مکان ترکیه سال 2015

 

پوشش دوجداره زیپ متال در گنبد -ترکیه -2015

پوشش دوجداره زیپ متال ورق الو زینک زیرسازی پروفیل نوع عایق مناسب برای مناطق مرطوب

 

پوشش دوجداره زیپ متال ورق الو زینک زیرسازی پروفیل نوع عایق مناسب برای مناطق مرطوب

پوشش دوجداره زیپ متال ورق الو زینک زیرسازی پروفیل نوع عایق مناسب برای مناطق مرطوب

پوشش دوجداره زیپ متال در سقف و دیواره دوجداره 2015پوشش دوجداره زیپ متال ورق الو زینک زیرسازی پروفیل نوع عایق مناسب برای مناطق مرطوب